Otevírací doba: po domluvě; dle objednávek
studioiw@seznam.cz+420 775 700 843
Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb zakoupených prostřednictvím on-line portálu STUDIO IW od podnikatelky

Ivana Oherová, se sídlem Podvalí 707, 75101 Tovačov

IČ:74864661

DIČ: CZ7161025696

zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce

Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Podvalí 707 , 75101 Tovačov

telefonní číslo: 775 700 843

kontaktní e-mail: studioiw@seznam.cz


Vady našich služeb

Jako poskytovatel vzdělávacích akcí odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou.Shodou se smlouvou je zejména to, že:

obsah vzdělávací akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případněv naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
vzdělávací akce zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály apod.);
vzdělávací akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
vzdělávací akce trvá po uvedenou dobu.


Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Vzdělávací akce je možné reklamovat v průběhu jejichkonání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání vzdělávací akce.


Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu vzdělávací akce);
právo na přiměřenou slevu z ceny;
právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, pokynů poskytovatelea právních předpisů.


Postup při reklamaci

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
Reklamaci lze uplatnit e-mailemči písemně doporučeně poštou na adresu sídla společnosti. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezmětena vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 3. 2019