Otevírací doba: po domluvě; dle objednávek
studioiw@seznam.cz+420 775 700 843
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kurzy (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portáluSTUDIO IW umístěného na webovém rozhraní http://studioiw.cz/ (dále jen „webové rozhraní“)


Poskytovatel:

Ivana Oherová, se sídlem Podvalí 707, 75101 Tovačov

IČ:74864661

DIČ: CZ7161025696

zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce


Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Podvalí 707, 75101 Tovačov

telefonní číslo: 775 700 843

kontaktní e-mail:studioiw@seznam.cz


(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
– Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy“), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizovanéposkytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.
– Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy, školící kurzy, autorizované zkoušky, přednášky, semináře, besedy a obdobné akce.
– Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.
– Smlouvou se zavazujeme umožnitvám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast navzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.
– V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednávátemimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná seo spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.


Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

– těmito obchodními podmínkami,které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
– Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
– podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší telefonické či e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
– objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

– zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
– zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
Podáním objednávky a dále též příslušným potvrzením stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní
Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.
Smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.


UZAVŘENÍ SMLOUVY
Na webovém rozhraníje uveden seznam vzdělávacích akcí včetně termínu konání, místa konání, ceny a popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.
Prezentace našich služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat zejména prostřednictvím kontaktního e-mailu studioiw@seznam.cz, telefonicky nebo osobně, případně i jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané v přihlášce, zejména vaše kontaktní údaje a jakou vzdělávací akci objednáváte.
Po podání objednávky vám bude do e-mailu zaslána rekapitulace objednávky včetně konečné ceny a přiložených obchodních podmínek. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Pokud budou údaje v rekapitulaci nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás. Údaje příslušným způsobem upravíme a následně vám zašleme novou rekapitulaci objednávky.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Pokud s údaji v rekapitulaci souhlasíte, potvrďte objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy jako odpověď na zprávu s rekapitulací objednávky s textem „Potvrzuji správnost zadaných údajů a závazně objednávám. Souhlasím se zněním Všeobecných obchodních podmínek“. Údaje uvedené v rekapitulaci v takovém případě považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena vzdělávací akce. V případech, kdy je možném platit pouze zálohu, je smlouva uzavřena okamžikem uhrazení zálohy za vzdělávací akci.
Ceny vzdělávacích akcí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud bude objednaná vzdělávací akce před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněna, budeme vás o této skutečnosti informovat.PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu vzdělávací akce lze uhradit:

– bezhotovostně před konáním akce na náš bankovní účet;
– hotově v naší provozovně nebo v místě konání kurzu.

Na platbu po konání vzdělávací akcenení právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, a to i v případě stávajících zákazníků.
V případě bezhotovostní platby je cena splatná do pěti pracovních dnů od podání objednávky dle článku 2.7 obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. V případě platby v hotovosti je cena splatná dle naši individuální domluvy, zpravidla však v místě konání akce nebo v naší provozovně. Cenu jste povinni uhradit nejpozdějiv den konání vzdělávací akci.
Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených odběratelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.
Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těm účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).
Platba je možná v českých korunách (Kč).ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY
V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.
Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že
Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, vezměte na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.
Žádost o zrušení závazné objednávky nám zašlete bez zbytečného odkladu písemnou formou (e-mailem či doporučenou poštou adresovanou na sídlo společnosti).
V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Výše stornopoplatku
– více jak 7 dní před zahájením vzdělávací akce: žádný stornopoplatek
– méně jak 7 dní před zahájením vzdělávací akce: 100 % ceny vzdělávací akce


Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akci (dále jen „lektor“), vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.
Vyhrazujeme si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce.
Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena vzdělávací akce (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce.PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH ORGANIZOVANÝCH POSKYTOVATELEM
Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu před termínem konání vzdělávací akce.Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedenípráva účastina vzdělávací akcina třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce. V případě převodu jste povinni seznámit třetí osobu s těmito obchodními podmínkami.
Vprůběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.
Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.
Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení můžete být vyloučen z probíhající vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.Rovněž vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.
Vezměte prosím na vědomí, že některé vzdělávací akce jsou určeny pro pokročilé účastníky a vyžadují hlubší znalost v rámci dané disciplíny. Tato informace je vždy uvedena v na webovém rozhraní. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení látky tvořící obsah vzdělávací akce.

Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:

– dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců poskytovatele;
– nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
– nekonzumovat potraviny v průběhu výuky;
– nepoužívat v průběhu výuky mobilní telefony;
– nevyrušovat ostatní účastníky;
– chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
– počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
– dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
– zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.

Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán poštou.
V případě některých vzdělávacích akcí může být získání certifikátu podmíněno závěrečnou zkouškou nebo průběžnými zápočty. Závěrečné zkoušky budou vždy vypsány v minimálně dvou termínech. Certifikát o úspěšném absolvování vzdělávací akce získáte až po úspěšném provedení zkoušky a splnění průběžných zápočtů. Více podrobností naleznete na webovém rozhraní.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávací akce vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.
Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávací akce, nebo informace, které v průběhu vzdělávací akce získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.
Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.
Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.


OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
K poskytování služebjsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2019